Polityka prywatności

Polityka prywatności Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza

Słowo wstępu

Dbając o ochronę prywatności osób, których dane przetwarzamy w związku z naszą działalnością, opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności, którego jednym z celów jest realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”) na najwyższym poziomie i zgodnie z zasadą przejrzystości.

§1

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza, ul. Gdańska 163, 85 – 684 Bydgoszcz.

§2

Kontakt z Administratorem

Listownie: Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza ul. Gdańska 163, 85 – 684 Bydgoszcz

Elektronicznie: biuro@zawisza.bydgoszcz.eu

Osobiście w siedzibie Stowarzyszenia tj. Bydgoszcz ul. Gdańska 163

§3

Cel i podstawa przetwarzania

Jako Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych w związku z popularyzacją, rozwojem i stałym podnoszeniem poziomu sportowego bydgoskiej piłki nożnej oraz stworzenia warunków do uprawiania tej dyscypliny sportu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu stowarzyszenia.

Dane osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem przez formularz kontaktowy na stronie www.zawiszabydgoszcz.pl lub za pomocą poczty email przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest pozostawanie w kontakcie i podtrzymanie relacji z kibicami i naszymi sympatykami.

Dane osobowe klientów sklepu on-line prowadzonego pod adresem https://zawiszabydgoszcz.pl/sklep/ są przetwarzane w celu przyjęcia i realizacji zamówienia na towary oraz obsługi posprzedażowej. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu nawiązania i realizacji umowy, której strona jest klient tego sklepu.

W przypadku podjęcia współpracy lub wejścia w inną interakcję z naszym Stowarzyszeniem otrzymają Państwo stosowną klauzulę informacyjną w związku z zawieraną umową.

§4

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych osób odwiedzających stronę www.zawiszabydgoszcz.pl są podmioty świadczące usługi wsparcia IT dla Stowarzyszenia.

§5

Okres przechowywania danych

Jako Stowarzyszenie przykładamy starań aby Państwa dane były przetwarzane tylko na czas niezbędny do realizacji naszych celów tj.:

 1. W przypadku zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem dane będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona ostatnia faktura/rachunek.
 2. W przypadku dochodzenia lub obrony roszczeń 6 lat liczą od końca roku kalendarzowego

§6

Przetwarzane danych w postaci wizerunku w trakcie wydarzeń sportowych

W trakcie wydarzeń sportowych, w których biorą lub będą brali Państwo udział dochodzi do nagrywania obrazu oraz dźwięku a następnie do ich publikacji w Internecie lub i telewizji.

§7

Przetwarzanie danych na portalach społecznościowych

W celu dotarcia do jak najszerszego grona  fanów naszego Stowarzyszenia oraz utrzymania z Państwem relacji prowadzimy profile społecznościowe, na których umieszczamy aktualne informacje o naszym rozwoju i działaniach. Poprzez polubienie naszego fanpage oraz komentowanie lub/i udostępnianie naszych postów poznamy Państwa nick/imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i inne informacje zawarte na Państwa profilu społecznościowym oraz informacje zawarte w prywatnych wiadomościach kierowanych do nas. Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo  prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić Administratorzy portali społecznościowych, którzy działają na podstawie własnych regulaminów i polityk. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:

Podstawą prawną przetwarzania danych osób kontaktujących się z nami za pomocą portali społecznościowych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych zawartych w kierowanych do nas wiadomościach zachęcamy do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych na naszej stronie www.zawiszabydgoszcz.pl . W trakcie kontaktu poprzez wskazane adresy posiadamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do:

 • Wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie udzielonej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię danych.
 • Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:
 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust 1 lit A lub art. 9 ust 2 lit A RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 3. Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 4. Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem
 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;
 • Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;
 • Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych.

Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2

00-192 Warszawa

§9

Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe

Szanując Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że:

 1. Zbierane przez nas dane są zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 2. Przetwarzane zgodnie z prawem;
 3. Powierzanie przez nas danych osobowych podmiotom przetwarzającym odbywa się w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 4. Regularnie testujemy i mierzymy wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.

§10

Odnośniki do innych stron www

Na naszej stronie internetowej mogą znaleźć Państwo odnośniki do innych stron www, nie ponosimy odpowiedzialności za zasady prywatności i ochrony danych osobowych przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności na tych stronach zanim zaczną Państwo korzystać z ich usług.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych darczyńców Stowarzyszenia Piłkarskiego ZAWISZA

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Piłkarskie ZAWISZA, z siedzibą w Bydgoszczy (85-915) przy ul. Gdańskiej 163, zwane dalej „Administratorem” lub „Stowarzyszeniem”. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy pod adresem e-mail: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl .
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z przekazaniem darowizny na rzecz Stowarzyszenia w celu realizacji jego celów statutowych, podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, wynikający z Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( z późniejszymi zmianami).
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z działalnością Stowarzyszenia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie nie ma żadnych skutkuje .
 5. Obiorcą Państwa danych osobowych w przypadku przekazania darowizny przelewem, jest bank prowadzący rachunek administratora.
 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie przez sześć lat po zakończeniu roku, w którym dokonano darowizny w związku z wymogami udokumentowania donacji na cele fiskalne.
 7. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl .
 8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów (dostawców i odbiorców) Stowarzyszenia Piłkarskiego ZAWISZA

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Piłkarskie ZAWISZA, z siedzibą w Bydgoszczy (85-915), przy ul. Gdańskiej 164, zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub „Administratorem”. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem email: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl .
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
 1. jeśli są Państwo kontrahentami Stowarzyszenia – w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy z administratorem;
 2. jeśli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta Stowarzyszenia, a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem, a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia jako administratora, polegający na wykonywaniu ww. umowy.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem, a kontrahentem.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem, a kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy.
 3. Obiorcami Państwa danych osobowych są organizatorzy turniejów i innych wydarzeń sportowych, sponsorzy oraz partnerzy Stowarzyszenia, Polski Związek Piłki Nożnej i Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, klienci i kontrahenci Administratora, firmy ubezpieczeniowe, podmioty świadczące usługi księgowe, wsparcia IT- w tym dostawcy systemów elektronicznej sprzedaży biletów i akredytacji na wydarzenia sportowe, świadczące usługi szkoleniowe i doradcze dla Administratora oraz bank prowadzący rachunek Administratora.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
 5. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie pkt 3 lit b. powyżej, posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl .
 6. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników imprez masowych o podwyższonym ryzyku, których organizatorem jest Stowarzyszenie Piłkarskie ZAWISZA.

 1. Administratorem danych osobowych uczestników meczy stanowiących imprezy masowe o podwyższonym ryzyku jest Stowarzyszenie Piłkarskie ZAWISZA, z siedzibą w Bydgoszczy (85-915), przy ul. Gdańskiej 163, zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub „Administratorem”. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem email: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl .
 2. Dane osobowe uczestników meczy piłkarskich w zakresie imię i nazwisko oraz numer PESEL, przetwarzane są w celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu imprezy masowej o podwyższonym ryzyku. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest obowiązek prawny spoczywający na Stowarzyszeniu, wynikający z Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Dane uczestników mogą być przekazywane administratorowi bezpośrednio, bądź przez klub drużyny gości i kluby kibica.
 3. Dane osobowe uczestników meczu, w razie zaistnienia bezpieczeństwa mogą być udostępniane organom ścigania.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do 90 dni po zakończeniu wydarzenia, w związku z którym zostały zebrane.
 5. Uczestnicy meczu mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Przekazanie danych osobowych w zakresie imię i nazwisko oraz numer PESEL jest dobrowolne, ale ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie masowej o podwyższonym ryzyku.
 7. Administrator nie poddaje danych osobowych uczestników meczu procesom profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.