Regulamin akredytacji

Regulamin przyznawania akredytacji prasowych na spotkania Zawiszy Bydgoszcz w sezonie 2023/2024 rozgrywane na Stadionie przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy

§1 Akredytacja

1. Akredytacja przyznawana jest zarówno na sezon rozgrywek oraz na pojedyncze mecze, na okaziciela będącego przedstawicielem podmiotu, który otrzymał akredytację. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.

2. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.

3. Akredytacje na mecze 3. ligi i Okręgowego Pucharu Polski są przyznawane przez Klub na podstawie wniosków akredytacyjnych.

4. Wnioski o akredytacje stałe na sezon 2023/2024 należy składać najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2023 roku (do godziny 23:59).

5. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 12:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz piłkarski.

6. Wnioski należy przesyłać jedynie poprzez formularz zawarty na stronie zawiszabydgoszcz.pl w zakładce “Dla prasy”.

7. Wszelkie serwisy internetowe i redakcje, z wyjątkiem oficjalnej strony Klubu i przedstawicieli patronów medialnych mogą w swych wnioskach ubiegać się o maksymalnie dwie akredytacje. W wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym kontakcie z Klubem redakcja może ubiegać się o większą ilość akredytacji.

8. Agencje fotograficzne mogą ubiegać się o maksymalnie dwie akredytacje.

9. Akredytacje na sezon 2023/2024 będą wydawane w formie specjalnych identyfikatorów. Termin odbierania akredytacji upływa 10 minut przed rozpoczęciem spotkania. W przypadku akredytacji stałej, termin odbierania akredytacji upływa po zakończeniu rundy jesiennej 2023/2024.

10. Akredytacja jest ważna wyłącznie po okazaniu legitymacji prasowej. Przedstawiciele mediów są zobligowani do tego, by mieć przy sobie aktualną, oryginalną legitymację prasową oraz dokument tożsamości.

§2 Regulamin odmowy przyznania akredytacji, jej cofnięcia, kar oraz współpracy

1. Klub zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny.

2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia sezonu rozgrywek.

3. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.

4. Dziennikarze są zobowiązani do nagrywania rozmów (zapis audio) z piłkarzami, trenerami, bądź przedstawicielami klubu w miejscu, wskazanym przez Klub. Nie wolno przeprowadzać wywiadów w obrębie boiska. W sezonie 2023/24 takim miejscem jest korytarz przed szatniami drużyn pod trybuną B.

5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wydanej akredytacji istnieje możliwość wyrobienia duplikatu (pierwszy duplikat bezpłatny). Wyrobienie kolejnych duplikatów będzie związane z poniesieniem określonych kosztów (10 zł.).

Współpraca

1. Akredytacja prasowa typu PRASA/RADIO/TV upoważnia do wstępu na:

  • teren loży prasowej na trybunie A,

  • salę konferencyjną,

  • wejście do strefy wywiadów wskazanej przez Klub

2. Akredytacja dla fotoreporterów i dziennikarzy telewizyjnych typu FOTO/TV upoważnia do wstępu na:

• płytę stadionu (wyłącznie w sektor za linią bramkową boiska od chorągiewki rożnej do chorągiewki; nie wolno przebywać w strefie wzdłuż linii bocznych boiska),
• sektory dla publiczności w celu realizacji czynności dziennikarskich,

• teren loży prasowej,
• wejście do strefy wywiadów wskazanej przez Klub, • salę konferencyjną.

3. W sezonie 2023/24 z użytkowania przez media (za wyjątkiem TV) wyłączone zostają strefy box na trybunie A.

4. Wymagane jest, aby każdy fotoreporter i dziennikarz TV przebywający za linią końcową płyty głównej stadionu posiadał własną kamizelkę.

5. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych Zawiszy Bydgoszcz.

6. Osoby akredytowane przebywające na terenie obiektu Klubu zobowiązane są stosować się do zaleceń pracowników Klubu i służb porządkowych.

§3 Ważne informacje dla mediów

Filmowanie pola gry

1. Wyłączne prawo do filmowania pola gry ma Klub, a także Kluby jako uczestnicy meczu tylko i wyłącznie na własne potrzeby szkoleniowe.

2. Klub może wyrazić zgodę na filmowanie pola gry po wcześniejszym ustaleniu z redakcją. Materiał wideo nie może być dłuższy niż 1:30 min i nie może zawierać sytuacji w której padła bramka.

 

Dyrektor ds. marketingu
Marcin Gołębiowski
tel +48 697 697 468
e-mail: m.golebiowski@zawiszabydgoszcz.pl